top of page
basil s.jpg
basil s.jpg

Rreth Kërkimit

Sipas agjencisë së Kombeve të Bashkuara, çdo minutë në vitin 2018, 25 persona detyroheshin të shpërnguleshin në një vend apo vend tjetër. Në vitin 2018, rreth 2.4 milion njerëz emigruan në Evropë nga një kontinent tjetër, ndërsa kishte edhe 1.4 milion njerëz që u zhvendosën brenda Evropës. Në këtë kontekst të lëvizjeve të vazhdueshme, projekti 'Vende të përbashkëta' eksploron marrëdhënien midis kohezionit social dhe hapësirës publike. Duke kombinuar metoda nga planifikimi urban, gjeografia dhe shkencat sociale, projekti synon të gjenerojë njohuri të reja për aktivizimin e hapësirës publike me synimin e ndërveprimit social dhe tolerancës. Duke përdorur një qasje sistemore, gjetjet e hulumtimit do të hedhin dritë mbi llojet e hapësirave urbane dhe praktikat hapësinore që mund të mbështesin kontakte pozitive midis grupeve të ndryshme të popullsisë.
Qyteti i Nikeas, 100 vjet pas vendosjes së refugjatëve të Azisë së Vogël, është një rast studimi i veçantë për shkak të planit të tij të veçantë urban me rrjetin e gjerë të hapësirave publike brenda blloqeve të tij të ndërtimit, por edhe për shkak të strukturës socio-demografike. Programi do të shqyrtojë se si banorët përdorin dhe ndërveprojnë me hapësirat publike sot, por edhe me kalimin e kohës. Përveç kësaj, synon të punojë me banorët për të përfytyruar të ardhmen e këtyre hapësirave.

About
Approach
DSCF4220 s.jpg

Qasje

Projekti kombinon metoda kërkimore etnografike dhe pjesëmarrëse për të analizuar dhe dokumentuar hapësirat publike të Nikeas në të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Disa nga metodat që do të përdoren për projektin janë:

  • vëzhgim dhe dokumentacion,

  • harta interaktive,

  • intervista me agjencitë lokale dhe banorët,

  • mbledhjen e dokumenteve (harta dhe foto),

  • hapja e punëtorive/veprimeve pjesëmarrëse.

 

Projekti do të mbajë një proces të hapur dhe transparent gjatë gjithë kohës, në mënyrë që banorët vendas dhe palët e tjera të interesuara të mund të marrin pjesë dhe të informohen për projektin përmes kësaj platforme dhe mediave sociale.

DSCF4224 s.jpg
DSCF4303 s.jpg

Synimet

Projekti synon të kontribuojë në njohuritë ekzistuese rreth hapësirës urbane, kohezionit social dhe veprimit lokal, në mënyrat e mëposhtme:

  1. Të zgjerojmë të kuptuarit tonë për frikën nga njeriu “tjetër” dhe konfliktet sociale në hapësirën publike urbane.

  2. Të shqyrtohet roli që mund të luajnë hapësirat kalimtare të një lagjeje (midis publikes dhe privates) në krijimin e mundësive për ndërveprim social ndërmjet grupeve të ndryshme shoqërore. 

  3. Të fokusohet në rolin e hapësirës në teori për të zgjeruar kontaktet sociale në nivel lokal dhe për të futur praktika pjesëmarrëse.

  4. Të shpërndahen gjetjet dhe metodologjia e projektit nëpërmjet një pakete instrumentesh inovative pjesëmarrëse që mund të përdoret nga komunitetet dhe agjencitë lokale për të aktivizuar hapësirat publike në hapësira bashkëjetese.

Objectives
Team

Skuadra

Projekti financohet nga programi i Kërkimit dhe Inovacionit të Bashkimit Evropian, Horizon 2020, me numrin e grantit 101018417. Hulumtimi kryhet në Shkollën e Arkitekturës të Universitetit Teknik Kombëtar të Athinës

DSCF4231 s.jpg
bottom of page