top of page

Harta

Harta tregon të gjitha hapësirat publike që ekzistojnë në zonën e Nikeas sot (2022), si dhe stokun e ndërtesave të refugjatëve sipas tipologjisë. Ka mbi 130 blloqe në Nikea që kanë një lloj hapësire të përbashkët në natyrë, ku 62 prej tyre kanë një alana të brendshme.
Harta bazohet në një rishikim bibliografik, harta të vjetra kadastrale të vitit 1931 të dhëna nga Bashkia e Nikeas –  Ag. I.  Rentis, si dhe nga kërkimet në terren.

bottom of page