top of page
Home: Welcome

Vende të  përbashkëta

duke hetuar marrëdhënien midis hapësirës publike dhe kohezionit
social përmes hapësirave komunale të kampeve të refugjatëve në Nikea

Vendet e përbashkëta është një projekt kërkimor i financuar nga Bashkimi Evropian (H2020-MSCA-IF-2020), i cili shqyrton marrëdhëniet midis hapësirës publike urbane dhe kohezionit social. Hulumtimi fokusohet në shembullin e atriumeve komunale të blloqeve të ndërtimit të Nikeas. Ai shqyrton se si hapësirat përdoren nga banorët sot, si ndërveprojnë brenda tyre dhe si kanë ndryshuar përdorimet e tyre me kalimin e kohës. Më pas dhe përmes një sërë aktivitetesh pjesëmarrëse, programi synon të bashkojë banorët për të bashkë-dizajnuar sesi ata i imagjinojnë hapësirat dhe lagjen e tyre të përbashkët në të ardhmen.

bottom of page