top of page
basil s.jpg
basil s.jpg

Σχετικά με το Ερευνητικό

Σύμφωνα με την Υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, κάθε λεπτό του 2018, 25 άνθρωποι αναγκάζονταν να μετακινηθούν σε κάποια άλλη χώρα ή τόπο. Το 2018, περίπου 2,4 εκατομμύρια άνθρωποι μετανάστευσαν στην Ευρώπη από κάποια άλλη ήπειρο, ενώ υπήρχαν και 1,4 εκατομμύρια μετανάστες εντός Ευρώπης. Στο πλαίσιο αυτό των συνεχών μετακινήσεων, το χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο ‘Κοινοί Τόποι’ διερευνά τη σχέση μεταξύ κοινωνικής συνοχής και αστικού δημοσίου χώρου. Συνδυάζοντας τα πεδία του αστικού σχεδιασμού, της γεωγραφίας και των κοινωνικών επιστημών, το έργο σκοπεύει να δημιουργήσει καινούργια γνώση σχετικά με τη θετική ενεργοποίηση του αστικού χώρου, χρήσιμη για τη δράση τοπικών φορέων, κοινοτήτων και της τοπικής αυτοδιοίκησης.  Χρησιμοποιώντας μια συστημική προσέγγιση, τα ευρήματα της έρευνας θα ρίξουν φως στους τύπους αστικών χώρων και χωρικών πρακτικών που υποστηρίζουν τη θετική επαφή μεταξύ διαφορετικών ομάδων πληθυσμού.
Η πόλη της Νίκαιας, 100 χρόνια μετά την εγκατάσταση των Μικρασιατών προσφύγων, αποτελεί μια ιδιαίτερη περίπτωση μελέτης λόγω του αστικού της μοτίβου με τις κοινόχρηστες αυλές, αλλά και της κοινωνικό-δημογραφικής δομής της. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα εξετάσει πώς χρησιμοποιούν και αλληλοεπιδρούν οι κάτοικοι στις αυλές σήμερα, αλλά και μέσα στην πάροδο του χρόνου. Επιπλέον, στοχεύει να συνεργαστεί με τους κατοίκους για να συν-σχεδιάσει το μέλλον των αυλών.

About
Approach
DSCF4220 s.jpg

Προσέγγιση

Το έργο συνδυάζει εθνογραφικές και συμμετοχικές μεθόδους έρευνας για την ανάλυση και την τεκμηρίωση του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος των κοινόχρηστων αυλών της Νίκαιας, μέσω μιας συστημικής προσέγγισης. Μερικές από τις μεθόδους που θα χρησιμοποιηθούν για το έργο είναι:

  • παρατήρηση και τεκμηρίωση,

  • διαδραστική χαρτογράφηση,

  • συνεντεύξεις με τοπικούς ενδιαφερόμενους, φορείς και κατοίκους,

  • συλλογή τεκμηρίων, 

  • ανοιχτά συμμετοχικά εργαστήρια / δράσεις.

 

Το έργο θα διατηρήσει μια ανοιχτή και διαφανή διαδικασία καθ' όλη τη διάρκεια, ώστε κάτοικοι της περιοχής και άλλοι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν και να ενημερώνονται σχετικά με το ερευνητικό έργο, τόσο μέσω αυτής της πλατφόρμας όσο και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. 

DSCF4224 s.jpg
DSCF4303 s.jpg

Στόχοι

Το έργο στοχεύει να συμβάλει στην υπάρχουσα γνώση γύρω από τον αστικό χώρο, την κοινωνική συνοχή και την τοπική δράση. Έχει τέσσερις κύριους στόχους: 

  1. Να διευρύνει την κατανόησή μας σχετικά με τον φόβο για τον "άλλο" και τις κοινωνικές συγκρούσεις στον αστικό δημόσιο χώρο, θέτοντας το ως ένα δύσκολο, πολυεπίπεδο πρόβλημα (wicked problem). 

  2. Να εξετάσει το ρόλο που μπορούν να παίξουν μεταβατικοί χώροι μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού μέσα σε μια αστική γειτονιά, στη διεύρυνση αλληλεπιδράσεων και επαφών μεταξύ διαφορετικών κοινωνικών ομάδων. 

  3. Να εστιάσει στο ρόλο του χώρου στην θεωρία της "υπόθεσης της επαφής" και να εισάγει πρακτικές συμμετοχής. 

  4. Να διαδώσει τα ευρήματα και τη μεθοδολογία του έργου μέσω μιας καινοτόμου συμμετοχικής εργαλειοθήκης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τοπικές κοινότητες και φορείς για την ανάπλαση αστικών χώρων σε χώρους συνύπαρξης. 

Objectives
Team

Ομάδα

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Horizon 2020, στο πλαίσιο επιχορήγησης με αριθμό 101018417. Η έρευνα πραγματοποιείται στην  Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου

Η έρευνα πραγματοποιείται από την Ελένη Κατρίνη (Επιστημονική Υπεύθυνο) και τον Καθηγητή Σταύρο Σταυρίδη (Ιδρυματικό Επιστημονικό Υπεύθυνο).
 

DSCF4231 s.jpg
bottom of page